Eddie MH resultat

Plats: Skyllberg 9/8-09
Beskrivare: Elisabeth Pettersson

Eddie har känd mental status med 5a på skott.
Eddie är inte skotträdd i vardagen men efter att ha gått
banan så tyckte han det var lite otäckt och vi bröt efter 3 skott.

(Det som står i fetstil är Eddies resultat.)

1a. Kontakt Hälsning

Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök.
1
Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan.
2
Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan.
3
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
4
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
5

1b. Kontakt Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med kotvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.

1c. Kontakt Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren. Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. Lek 1 Leklust Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. Lek 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt, eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. Lek 1 Dragkamp Biter ej Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter-drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
3a. Förföljande Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktat-bromsar in vid bytet. Startar direkt med hela munnn, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3b. Gripande Nochalerar bytet/ springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. (1a) Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. (2a) Griper direkt. Behåller bytet i minst 3sek.
4. Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsaklugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksamt men ngt. orolig, vandrar runt och nosar. Är orolig. Växlar snabbt aktiviter.
5a. Avst. lek Intresse. Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll. avbrott kan förekomma. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg, Upprepade startförsök.
5b. Avst. lek Hot/agg. Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbetenden, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.

5c. Avst. lek Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten. Ointresserad. Går fram när fuguranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig till känna. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. Avst. lek Leklust Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. Avst. lek Samarbete Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figutanten. Intesse även mot passiv fig. Uppmanar passiv figutanten till fortsatt lek.
6a. Överraskning. Rädsla. Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. Överraskning. Hot/agg. Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteendenoch någon atack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. Överraskning. Nyfikenhet. Går fram när föraren lägger ned överallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen.lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står brevid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. Överraskning. Kvarstående rädsla. Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1 passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge el tempoväxl. vid minst två passager utan minskad itensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. Överraskning. Kavrstående intresse. Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallenvid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efterhand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. Ljudkänsl. Rädsla. Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. Ljudkänsl. Nyfikenhet. Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan. Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. Ljudkänsl. Kvarstående rädsla.

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxlingvid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. Ljudkänsl. Kavrstående intresse. Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. Spöken Hot/agg Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden unden längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. Spöken Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. Spöken Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller brevid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. Spöken Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. Spöken Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. Lek 2 Leklust Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b. Lek 2 Gripande

Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktbeteenden/avstår skott.