Kull 1 MH

1a. Kontakt Hälsning

Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök.
1
Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan.
2
Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Eagle Fly Free
Empress of the Dark
3
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
4

The Clairvoyant
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
5

1b. Kontakt Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med kotvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral.

Eagle Fly Free 
The Clairvoyant 
Följer med villigt. Engagerar sig.

Empress of the Dark 
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.

1c. Kontakt Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Empress of the Dark -ej genomförd! 
The Clairvoyant 
Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren.

Eagle Fly Free
Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. Lek 1 Leklust Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Empress of the Dark

Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.

Eagle Fly Free 
The Clairvoyant 
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. Lek 1 Gripande Griper ej.

Empress of the Dark 
The Clairvoyant   
Griper ej, nosar på föremålet.
 
Griper försiktigt, eller nyper i föremålet.

Eagle Fly Free 
Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. Lek 1 Dragkamp

Biter ej

Empress of the Dark
The Clairvoyant 

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
 
Biter-drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.

Eagle Fly Free 
3a. Förföljande Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktat-bromsar in vid bytet.

Eagle Fly Free
Empress of the Dark 
The Clairvoyant   
Startar direkt med hela munnn, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a. Förföljande
Andra gången!
Startar ej. Startar men avbryter.
The Clairvoyant 
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktat-bromsar in vid bytet.

Eagle Fly Free
Empress of the Dark 
Startar direkt med hela munnn, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3b. Gripande
Första
Nochalerar bytet/ springer ej fram.

Eagle Fly Free
Empress of the Dark 
Griper ej, nosar på föremålet.
The Clairvoyant   
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3sek.
3b. Gripande
Andra
Nochalerar bytet/ springer ej fram.

Eagle Fly Free 
The Clairvoyant   
Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3sek.

Empress of the Dark   
4. Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksamt men ngt. orolig, vandrar runt och nosar.

Eagle Fly Free
Empress of the Dark 
The Clairvoyant     
Är orolig. Växlar snabbt aktiviter.
5a. Avst. lek Intresse. Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll. avbrott kan förekomma. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Eagle Fly Free 
Intresserad, vill iväg. enstaka startförsök.

The Clairvoyant   
Mycket intresserad. Vill iväg, Upprepade startförsök.

Empress of the Dark   
5b. Avst. lek Hot/agg. Inga skall eller morrningar.

Eagle Fly Free
Empress of the Dark 
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del.

The Clairvoyant   
Visar hotbetenden, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.

5c. Avst. lek Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten. Ointresserad.

Eagle Fly Free 
The Clairvoyant   
Går fram när fuguranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig till känna. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Empress of the Dark   
5d. Avst. lek Leklust Visar inget intresse.

Eagle Fly Free
Empress of the Dark   
The Clairvoyant   
Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. Avst. lek Samarbete Visar inget intresse.

Eagle Fly Free
Empress of the Dark   
The Clairvoyant   
Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figutanten. Intesse även mot passiv fig. Uppmanar passiv figutanten till fortsatt lek.
6a. Överraskning. Rädsla. Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Eagle Fly Free
Empress of the Dark   
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

The Clairvoyant   
6b. Överraskning. Hot/agg. Visar inga hotbeteenden.

Eagle Fly Free
Empress of the Dark   
The Clairvoyant   
Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteendenoch någon atack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. Överraskning. Nyfikenhet. Går fram när föraren lägger ned överallen/går inte fram.

Eagle Fly Free 
The Clairvoyant   
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen.lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står brevid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.

Empress of the Dark   
6d. Överraskning. Kvarstående rädsla. Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Eagle Fly Free
Empress of the Dark   
Båge el tempoväxling vid 1 passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

The Clairvoyant   
Båge el tempoväxl. vid minst två passager utan minskad itensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. Överraskning. Kavrstående intresse. Inget intresse för overallen.

Eagle Fly Free
Empress of the Dark   
The Clairvoyant   
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallenvid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efterhand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. Ljudkänsl. Rädsla. Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.

Empress of the Dark   
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

Eagle Fly Free 
The Clairvoyant   
7b. Ljudkänsl. Nyfikenhet. Går inte fram.

Eagle Fly Free 
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden.

Empress of the Dark   
The Clairvoyant   
Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan. Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. Ljudkänsl. Kvarstående rädsla.

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Empress of the Dark   
The Clairvoyant 

Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen.

Eagle Fly Free 
Båge eller tempoväxlingvid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. Ljudkänsl. Kavrstående intresse. Inget intresse för ljudkällan.

Eagle Fly Free 
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Empress of the Dark   
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

The Clairvoyant   
Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. Spöken Hot/agg Visar inga hotbeteenden.

Empress of the Dark   
The Clairvoyant   
Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Eagle Fly Free 
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. Spöken Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar mot spökena. Långa avbrott.

Empress of the Dark   
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Eagle Fly Free 
The Clairvoyant   
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. Spöken Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Empress of the Dark   
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller brevid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

Eagle Fly Free 
The Clairvoyant   
8d. Spöken Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.

Eagle Fly Free
Empress of the Dark   
Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

The Clairvoyant   
Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. Spöken Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Eagle Fly Free
Empress of the Dark   
The Clairvoyant   
Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. Lek 2 Leklust Leker ej.

Empress of the Dark   
The Clairvoyant   
Leker ej, men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv.

Eagle Fly Free 
Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b. Lek 2 Gripande

Griper ej.

Empress of the Dark   
The Clairvoyant   
Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Eagle Fly Free 
Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. Skott

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Eagle Fly Free
The Clairvoyant 

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Empress of the Dark   
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktbeteenden/avstår skott.